آدرس: اصفهان ، شاهپور جدید ، خیابان مشیر الدوله شرقی ، مجموعه نمایشگاه های کامیون، خیابان پولاد،شرکت پولاد ماشین سپاهان (برادران گزی)

دفتر : 33853112 -031

فاکس : 03133853112

نمایشگاه : 24-33853219 -031